Downloads

Vergaderstukken Algemene Leden Vergadering 2020

Agenda ALV 5 oktober

Notulen vergadering 16 april 2019

Jaarverslag secretariaat

Jaarverslag penningmeester

Balans/staat van baten en lasten 2019

Afschrijvingsstaat

Begroting 2020

Verslag kascommissie

Jaarverslag Commissie Wedstrijd

Jaarverslag Commissie Recreatie

Jaarverslag Commissie Jeugd

 

Beleidsplan 2018-2023

Privacy policy TV Kontakt